«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно». «Красота телесных форм всегда совпадает с понятием о здоровой силе, о деятельности жизненной энергии»
Лев Николаевич Толстой

dergunova1

Дергунова Лариса Юріївна - начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради,
заслужений лікар України

0512-37-45-13

 

fayuk-01

Фаюк Віктор Володимирович - заступник начальника управління

0512-37-01-80  

 

Яковлєва Вікторія Вікторівна - заступник начальника управління з фінансово-економічних питань

0512-37-13-74

 

 Відділ лікувально-профілактичної допомоги 

Бабін Анатолій Володимировичначальник лікувально-профілактичного відділу

  0512-37-11-63


Заміхановська Вікторія Василівна - начальник відділу з охорони материнства та дитинства

0512-37-33-54 

 

Економічний відділ

Гордєєва Оксана Анатоліївна - начальник відділу бухгалтерського обліку
та планово-економічного розвитку галузі

0512-37-45-04


 

Музичук Надія Олексіївна – провідний спеціаліст, юрист

0512-37-00-13

 

 

 

                                                                     Затверджено
                                                                                     рішенням міської ради
                                                                            від 21 квітня 2011
                                                         № 5/3

ПОЛОЖЕННЯ
про управління охорони здоров’я
Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1.  Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради (скорочена назва – управління охорони здоров'я) /далі – управління/ є виконавчим органом Миколаївської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови за підпорядкованістю.
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.3 Управління є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Управління має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державного казначейства України.

2. Основні завдання

Управління охорони здоров’я :
- у межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у галузі  охорони здоров’я;
- виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції у сфері охорони здоров’я;
- здійснює контроль за діяльністю закладами  охорони здоров’я та комунальними підприємствами, що надають медичні послуги населенню і належать до комунальної власності міста;
- контролює доступність населенню на території міста первинно-санітарної допомоги в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних закладах міста;
- контролює надання на території міста швидкої допомоги ( за винятком санітарно-авіаційної);
- контролює забезпечення пільгового контингенту населення міста ліками та лікарськими засобами;
- забезпечує контроль за дотриманням актів законодавства з питань охорони здоров’я;
- контролює забезпечення закладами  охорони здоров’я та комунальними підприємствами державних вимог щодо змісту, рівня, обсягу та якості надання медичної допомоги мешканцям міста незалежно від їхнього підпорядкування форм власності;
- здійснює розроблення прогнозів розвитку і організації мережі закладів охорони здоров’я;
- контролює систему забезпечення медичних закладів міста (підвідомчих установ) лікарськими й іншими засобами та виробами медичного призначення, дезінфекційними засобами та медичним обладнанням, а також донорською кров’ю та її компонентами;
- інформує населення про показники захворюваності, у тому числі поширеність соціально-значимих захворювань, небезпечних для оточуючих;
- здійснює участь у реалізації заходів по мобілізаційній підготовці та цивільній обороні шляхом забезпечення медичною допомогою населення в особливий період, при виникненні катастроф, стихійних лих та епідемій;
- аналізує стан охорони здоров’я в місті, прогнозує та розробляє регіональні та цільові програми охорони здоров’я, організовує та контролює їхнє виконання;
- вживає заходи щодо забезпечення закладами  охорони здоров’я гарантованого рівня медично-санітарної допомоги населенню міста;
- забезпечує розвиток мережі закладів охорони здоров’я, вносить міській раді погодження з постійною комісією з питань охорони здоров’я материнства та дитинства пропозиції щодо їхнього створення, реорганізації та ліквідації;
- контролює роботу щодо атестації закладів охорони здоров’я , їхнього державного інспектування, проведення атестації медичних працівників;
- розглядає питання та вносить пропозиції щодо відзначення працівників охорони здоров’я державними нагородами, присвоєння їм почесних звань, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання роботи медичних працівників та інших працівників охорони здоров’я;
- аналізує пропозиції щодо нормативів бюджетних асигнувань та утримання закладів охорони здоров’я комунальної форми власності й соціального захисту працівників та надає для розгляду департаменту фінансів Миколаївської міської ради;
- вносить пропозиції по раціональному розміщенню об’єктів нового будівництва, погоджує проекти будівництва закладів охорони здоров’я;
- готує і в установленому порядку подає статистичну звітність про стан розвитку  охорони здоров’я в місті;
- забезпечує розгляд заяв, скарг, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, вживає заходи по усуненню причин, що їх викликають;
- здійснює і удосконалює лікувально-профілактичну допомогу, що надається населенню міста, підвищує культуру і якість медичної допомоги (стаціонарної, амбулаторно-поліклінічної, поза лікарняної);
 - контролює організацію проведення профілактичних заходів, диспансеризації населення;
-  контролює охорону материнства та дитинства, проведення оздоровчих заходів та серед дітей і підлітків, контролює за організацією медичної допомоги дітям і підліткам;
- контролює санітарно-протиепідемічні заходи, контролює дотримання санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічниїх правил і норм державними органами, а також всіма підприємствами, закладами та організаціями, посадовими особами і громадянами;
- запроваджує використання фізичної культури з метою профілактики захворювань, контролює медичне обслуговування осіб, які займаються фізичною культурою і спортом;
- проводе заходи щодо організації санітарно-освітньої роботи серед населення;
-  контролює та вживає заходів по спеціалізації та удосконаленню професійних знань медичних працівників, отриманих шляхом періодичного проходження підготовки у відповідних закладах охорони здоров’я;
- контролює створення необхідних умов медичним працівникам для їхньої систематичної праці по підвищенню кваліфікації;
- координує діяльність закладів охорони здоров’я в місті, незалежно від їхнього підпорядкування, з питань лікувально-профілактичної допомоги, санітарно-епідеміологічного обслуговування населення, охорони території міста від занесення і поширення карантинних та інших інфекційних захворювань, а також здійснює контроль за цією діяльністю;
- впроваджує в практику роботи  закладів охорони здоров’я нові високоефективні форми і методи роботи;
- забезпечує медичний супровід загальноміських заходів;
- забезпечує виконання міської Програми “Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010-2015 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.06.10 № 47/21;
- оперативно надає до уповноваженого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці виконавчого органу.

3.Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.
Начальник  управління безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. Структура управління, штатна чисельність та положення про структурні підрозділи управління затверджуються міським головою.
3.3. Начальник управління має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду та звільняється (звільняються) з посади міським головою за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством .
Заступник (заступники) начальника управління виконує (виконують) функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
Інших посадових осіб місцевого самоврядування управління призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.
         3.4. Начальник управління:  
- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом міської ради та заступником міського голови  за виконання покладених на управління охорони здоров’я;
- розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів з виконанням завдань, покладених на управління в галузі охорони здоров’я;
- за дорученням представляє інтереси громадян міста у всіх організаціях, державних й інших органах, має право підпису від імені міської ради на договорах, актах, платіжних й інших документах, пов’язаних з їхнім включенням, виконанням та внесенням змін і доповнень, а також інших документах для реалізації цільових програм в галузі охорони здоров‘я і проведення заходів щодо запобігання епідеміям;
- підписує видані у межах компетенції управління розпорядження, накази, організовує перевірку їх виконання;
- призначає і звільняє з посад головних лікарів підвідомчих медичних закладів;
- розподіляє функції і обв’язки та затверджує посадові інструкції працівників управління;
- затверджує положення про структурні підрозділи;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат;
- укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банк розрахункові та іншу рахунки;
- діє без доручення від імені управління, представляє його у всіх закладах, установах, організаціях;
- погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.


4. Компетенція управління

             4.1. Управління погоджує:
- перелік платних медичних послуг, контролює впровадження затверджених тарифів, використання грошових коштів, отриманих від надання платних медичних послуг у підзвітних установах;
- кандидатури директорів комунальних підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері охорони здоров'я;
- кандидатури заступників головних лікарів, завідувачів поліклінік при прийняті на роботу;
- підвідомчим закладам цільове використання бюджетних коштів, своєчасне їх повернення, надання звітності тощо.
4.2. Управління здійснює функції головного розпорядника бюджетних коштів по галузі охорони здоров’я:
- складає та надає у фінансовий орган проект бюджету в цілому по галузі;
- погоджує кошториси видатків підвідомчих закладів;
- складає бюджетний розпис, розділяє ліміти бюджетних зобов’язань по підвідомчих закладах;
- переміщує бюджетні асигнування між отримувачами  бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України;
- готує та надає міській раді звіт про виконання бюджету по виділених коштах;
- здійснює контроль за діяльністю підвідомчих закладів в частині здійснення цільового використання бюджетних коштів.
4.3. Управління координує та контролює:
- технічне забезпечення, поточне утримання, капітальний і поточний ремонт споруд, якість та обсяги виконаних робіт по ремонтах підвідомчих закладів;
- матеріально-технічне та технологічне забезпечення лікувального процесу в підвідомчих закладах;
-  щорічне визначення об’єктів капітального ремонту підвідомчих закладів.
4.4. Контролює діяльність підвідомчих закладів по зберіганню архівних документів відповідно до затвердженої номенклатури.
4.5. Контролює виконання підвідомчими закладами вимог охорони праці протипожежних служб, екологічних та інших контролюючих органів.
4.6. Координує взаємодію підвідомчих закладів:
- з іншими організаціями охорони здоров’я;
-  з соціальними службами по медико-соціальному обслуговуванню населення міста;
- контролюючими органами;
- іншими підприємствами, установами, організаціями.
4.7. Забезпечує керівництво і контроль за бюджетним обліком та звітністю, правильним застосуванням діючих положень, інструкцій та вказівок, питань бюджетного обліку та звітності у підвідомчих установах.
4.8. Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід діяльності закладів охорони здоров’я, надає їм необхідну методичну та організаційну допомогу.

5. Права управління

        5.1. Управління має право:
- одержувати у встановленому порядку від інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання  покладених на нього завдань;
- залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- організовувати проведення експериментальної роботи та випуск видань інформаційного і науково-методичного характеру;
- скликати у встановленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до його компетенції;
- укладати у встановленому законом порядку угоди (договори) про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами охорони здоров’я, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
- здійснювати контроль за роботою підвідомчих закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності міста, по всіх видах їхньої діяльності.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
діяльності управління


6.1. Управління охорони здоров’я утримується за рахунок міського бюджету.
6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

7.  Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Управління несе відповідальність за несвоєчасне та неякісне виконання покладених на нього завдань і функцій, стан трудової дисципліни, а також за невикористання в необхідних випадках наданих йому прав.
7.2. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.4. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності управління здійснює міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 Нове на сайті

Попередня Наступна

Святкування Дня медичної сестри в ЦПМСД № 2

07 трав. 2014

До міжнародного дня Медичної сестри 24.04.2014 р. в Центрі первинної медико - санітарної допомоги № 2 відбувся конкурс на «Кращу...

Детальніше

Тиждень імунізації

05 трав. 2014

   Завершився  Всеукраїнський тиждень імунізації, протягом якого лікарі міста Миколаєва провели потужну роз’яснювальну роботу щодо причин виникнення, лікування та наслідків...

Детальніше

Зустріч міністра охорони здоров'я Олега Мусія з медичною громадою Миколаєва та області

28 квіт. 2014

28 квітня 2014р. під час робочого візиту по Миколаївщині Міністр охорони здоров‘я України Олег Мусій відвідав заклади охорони здоров‘я...

Детальніше

Доброчинці взялися помогати незрячим дітям побачити світ.

28 квіт. 2014

20 днів квітня – стільки часу відведено на IX акцію Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» під гаслом «Я хочу...

Детальніше

Дитина потребує допомоги! ДОПОМОЖЕМО РАЗОМ!

24 квіт. 2014

Ладейщиковій Марії Юр‘євні, яка народилась 26.12.2001р., поставлено діагноз ідіопатичний дерматоміазит, вторинний остеопороз. В даний час у дитини важке загострення хвороби,...

Детальніше

Серце до серця

24 квіт. 2014

        В  м. Миколаєві  з 7 по 28 квітня 2014 року  проводиться обласний етап IX Всеукраїнської благодійної акції «Серце до...

Детальніше

Гаряча лінія

гаряча лінія МОЗ
0-800-801-333
з 9.00 до 18.00

Статистика